Posts by Biên tập Viên:

CHUYÊN ĐỀ 3 AMIN – AMINOAXIT – PROTEIN

CHUYÊN ĐỀ 3 AMIN – AMINOAXIT – PROTEIN

  CHUYÊN ĐỀ 3 :       AMIN – AMINOAXIT – PROTEIN   BÀI 1 : AMIN   LÝ THUYẾT KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI, DANH PHÁP VÀ ĐỒNG PHÂN Khái niệm       Khi thay thế một hay nhiều nguyên tử hiđro trong phân tử NH3 bằng một hay nhiều gốc hiđrocacbon ta được amin.            Ví dụ : CH3–NH2   ;  CH3–NH–CH3 ; […]