Phương pháp giải các chuyên đề Hình Học 11 Nguyễn Phú Khánh Full

Phương pháp giải các chuyên đề Hình Học 11 Nguyễn Phú Khánh  Full

Phương pháp giải các chuyên đề Hình Học 11 Nguyễn Phú Khánh Full Link tải dưới bài viết  CHUẨN KIẾN THỨC A.TÓM TẮT GIÁO KHOA. Định nghĩa. Quy tắc đặt tương ứng mỗi điểm  của mặt phẳng với một điểm xác định duy nhất  của mặt phẳng đó được gọi là phép biến hình trong […]

TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN LỚP 10 FUll lời giải

TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN LỚP 10 FUll lời giải

                         TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN LỚP 10 FUll lời giải Link tải dưới bài viết      BÀI 1: MỆNH ĐỀ I – LÝ THUYẾT Mệnh đề – Mệnh đề là một câu khẳng định đúng hoặc một câu khẳng định sai. – Một mệnh đề không thể vừa đúng, vừa sai. Phủ định […]

Phân dạng chuyên đề Đại Số 10 và Full lời giải Nguyễn Phú Khánh

Phân dạng chuyên đề Đại Số 10 và Full lời giải Nguyễn Phú Khánh

Phân dạng chuyên đề Đại Số 10 và Full lời giải Nguyễn Phú Khánh Link tải dưới bài viết nhé  2: HÀM SỐ BẬC NHẤT TÓM TẮT LÝ THUYẾT. Định nghĩa: Hàm số bậc nhất là hàm số có dạng . Sự biến thiên TXĐ: Hàm số số đồng biến khi  và nghịch biến khi […]

Bộ Đề luyện thi vào chuyên Anh số 19

Bộ Đề luyện thi vào chuyên Anh số 19

ENGLISH PRACTICE 19 I – PRONUNCIATION Choose the word whose stress pattern is different from the other three in the following questions curriculum B. grammatical C. repetitious D. historical emergency B. geothermal C. alternative D. expensively technology B. variety C. centenarian D. Compulsory reindeer b. engineer c. pioneer d. referee dangerous b. marvelous c. conspicuous d. numerous establish b. illustrate c. intimidate d. inheritance […]

Bộ Đề luyện thi vào chuyên Anh số 18

Bộ Đề luyện thi vào chuyên Anh số 18

ENGLISH PRACTICE 18 I – PRONUNCIATION Choose the word whose stress pattern is different from the other three in the following questions period B. consider C. advocate D. cultural exclude B. expire C. expert D. exceed industrial B. infallible C. intimacy D. intensity engineering B. comprehension C. maturity D. architectural curriculum B. grammatical C. repetitious D. historical enough B. aware C. support D. swallow period B. consider C. advocate D. cultural exclude B. expire C. expert D. exceed industrial […]

Bộ Đề luyện thi vào chuyên Anh số 17

Bộ Đề luyện thi vào chuyên Anh số 17

ENGLISH PRACTICE 17 I – PRONUNCIATION Choose the word whose stress pattern is different from the other three in the following questions complain B. gather C. product D. transcript mosquito B. elephant C. dinosaur D. buffalo protect B. settle C. relate D. compose government B. understand C. interview D. reference scholarship B. develop C. equipment D. discourage integral B. terrific C. cathedral D. museum appreciative B. archeologist C. architectural D. cosmopolitan photograph B. separate C. recommend D. hurricane tonight […]