CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TIN 8 Full

CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TIN 8 Full Link Tải

CÂU LỆNH IF … THEN … ELSE

Bài 1 :Nhập 3 số a , b , c bất kì . Hãy kiểm tra xem ba số đó có thể là độ dài ba cạnh của một tam giác hay không ? Thông báo lên màn hình ‘ Thỏa mãn ‘, ‘ Không thỏa mãn trong từng trường hợp tương ứng .

1) Var

a , b , c : Real ;

BEGIN

Writeln (‘ Nhap do dai 3 canh cua tam giac : ‘) ;

Write (‘ a = ‘) ; Readln ( a ) ;

Write (‘ b = ‘) ; Readln ( b ) ;

Write (‘ c = ‘) ; Readln ( c ) ;

If ( a + b > c ) and ( b + c > a ) and ( c + a > b ) and ( a > 0 ) and ( b > 0 ) and ( c > 0 )  Then

Writeln (‘ Thoa man : Day la 3 canh cua mot tam giac ‘)

Else

Writeln (‘ Khong thoa man ! ‘) ;

Readln ;

END .

 

Bài 2 :Nhập N số bất kì .

Đếm các số lớn hơn 10 và nhỏ hơn 20 và tính tổng của chúng . Sau đó , đưa ra màn hình :

So cac so >10 và <20 la : ( gia tri )

Tong cua chung la : ( gia tri )

 

2) Var

Tong , So : Real ;   I , N , Dem : Integer ;

BEGIN

Write (‘ Bao nhieu so : ‘) ; Readln ( N ) ;

Tong := 0 ; Dem := 0 ;

For I := 1 To N Do

Begin

Write (‘ So = ‘) ; Readln ( So ) ;

If ( So > 10 ) and ( So < 20 ) Then

Begin

Tong := Tong + So ;   Dem := Dem + 1 ;

End ;

End ;

Writeln (‘ So cac so >10 va <20 la : ‘, Dem ) ;    Writeln (‘ Tong cua chung la :’, Tong ) ;

Readln ;

END .

Bài 3 :Nhập bốn số a , b , c , d . Hãy tìm giá trị lớn nhất của chúng và gán giá trị lớn nhất đó cho biến Max .

3) Var

Max , a , b , c , d : Real ;

BEGIN

Writeln (‘ Nhap gia tri cua 4 so : ‘) ;

Write (‘ a = ‘) ; Readln ( a ) ;    Write (‘ b = ‘) ; Readln ( b ) ;    Write (‘ c = ‘) ; Readln ( c ) ;    Write (‘ d = ‘) ; Readln ( d ) ;

Max := a ;

If Max < b Then Max := b ;    If Max < c Then Max := c ;    If Max < d Then Max := d ;

Writeln (‘ Gia tri lon nhat la : ‘, Max ) ;

Readln ;

END .

Link tải : https://drive.google.com/file/d/1bqxnwmj9ZNPo222VdyszV_MTD0m4eaRh/view

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *