CHUYÊN ĐỀ 10 : BÀI TẬP HỮU CƠ HAY VÀ KHÓ DÀNH ĐIỂM 9

CHUYÊN ĐỀ 10 : BÀI TẬP HỮU CƠ HAY VÀ KHÓ DÀNH ĐIỂM 9, 10

Câu 1: Hỗn hợp X chứa 2 hiđrocacbon là đồng đẳng liên tiếp có phân tử khối trung bình là 31,6. Cho 6,32 gam X lội qua 200 gam dung dịch (gồm nước và chất xúc tác thích hợp), thu được dung dịch Y và thấy thoát ra V lít hỗn hợp khí khô Z (đktc), tỉ khối của hỗn hợp Z so với H2 là 16,5. Biết rằng các phản ứng chỉ tạo ra sản phẩm chính và dung dịch Y chứa anđehit có nồng độ 1,3046%. Giá trị của V là:

  1. 3,316 lít. B. 3,36 lít. C. 2,24 lít. D. 2,688 lít.

(Đề thi chọn HSG tỉnh Thái Bình, năm 2016)

Câu 2: Hỗn hợp X gồm but-1-en và butan có tỉ lệ số mol tương ứng là 1 : 3. Dẫn X qua ống đựng xúc tác thích hợp, nung nóng thu được hỗn hợp Y gồm các chất mạch hở CH4, C2H6 C2H4, C3H6, C4H6, C4H8, C4H10, H2. Tỷ khối của Y so với X là 0,5. Nếu dẫn 1 mol Y qua dung dịch brom dư thì khối lượng brom phản ứng là:

  1. 80 gam. B. 120 gam. C. 160 gam.  D. 100 gam.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2  THPT Nguyễn Khuyến  TP.HCM, năm 2015)

Câu 3: Hỗn hợp X gồm metan, etilen, propin, vinylaxetilen và hiđro. Dẫn X qua Ni nung nóng, sau phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với khí nitơ đioxit là 1. Biết 5,6 lít hỗn hợp Y (đktc) làm mất màu vừa đủ 72 gam brom trong dung dịch. Hỏi 5,6 lít hỗn hợp X (đktc) làm mất màu vừa đủ bao nhiêu gam brom trong dung dịch?

  1. 56gam. B. 60 gam.  C. 48 gam.     D. 96 gam.
  Giáo án bài Tấm Cám theo phương pháp tích cực

Câu 4: Hỗn hợp khí X gồm H2 và một hiđrocacbon Y, mạch hở. Tỉ khối của X đối với H2 bằng 3. Đun nóng X với bột Ni xúc tác, tới phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp khí X1 có tỉ khối so với H2 bằng 4,5. Công thức phân tử của Y là:

  1. C2H2. B. C2H4. C. C3H6. D. C3H4.

Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2  THPT Đặng Thúc Hứa  Nghệ An, năm 2015)

Câu 5: Một bình kín chỉ chứa các chất sau: axetilen (0,5 mol), vinylaxetilen (0,4 mol), hiđro (0,65 mol) và một ít bột niken. Nung nóng bình một thời gian, thu được hồn hợp khí X có tỉ khối so với H2 bằng 19,5. Khí X phản ứng vừa đủ với 0,7 mol AgNO3 trong dung dịch NH3, thu được m gam kết tủa và 10,08 lít hỗn hợp khí Y (đktc). Khí Y phản ứng tối đa với 0,55 mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của m là

  1. A. 76,1. 92,0. C. 75,9. D. 91,8.

(Đề thi tuyển sinh Đại học khối B, năm 2014)

Câu 6: Hỗn hợp T gồm hai ancol đơn chức là X và Y (Mx < My), đồng đẳng kế tiếp của nhau. Đun nóng 27,2 gam T với H2SO4 đặc, thu được hỗn hợp các chất hữu cơ Z gồm: 0,08 mol ba ete (có khối lượng 6,76 gam) và một lượng ancol dư. Đốt cháy hoàn toàn Z cần vừa đủ 43,68 lít O2 (đktc). Hiệu suất phản ứng tạo ete của X và Y lần lượt là

  1. 50% và 20%. B.20% và 40%.
  2. 40% và 30%. D.30% và 30%.

(Kỳ thi THPT quốc gia năm 2015)

Câu 7: M là hỗn hợp 3 ancol đơn chức X, Y và Z có số nguyên tử cacbon liên tiếp nhau, đều mạch hở (MX < MY < MZ); X, Y no, Z không no (có 1 liên kết C=C). Chia M thành 3 phần bằng nhau:

  Tài liệu LÝ THUYẾT Vật lý 12 ĐẦY ĐỦ bản word

– Đốt cháy hoàn toàn phần I được 45,024 lít CO2 (đktc) và 46,44 gam H2O.

– Phần II làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa 16 gam Br2.

– Đun nóng phần III với H2SO4 đặc ở 140oC thu được 18,752 gam hỗn hợp 6 ete (T). Đốt cháy hoàn toàn T thu được 1,106 mol CO2 và 1,252 mol H2O.

Hiệu suất tạo ete của X, Y và Z lần lượt là:

  1. 50%; 40%; 35%. B. 50%; 60%; 40%. C. 60%; 40%; 35%. D. 60%; 50%; 35%.

(Đề thi chọn HSG tỉnh Thái Bình, năm 2016)

Câu 8: Oxi hoá 46,08 gam ancol đơn chức (có xúc tác) thu được hỗn hợp sản phẩm X. Chia X thành ba phần bằng nhau:

Phần 1 tác dụng vừa đủ với 160 ml dung dịch KOH 1,0 M.

Phần 2 tác dụng với Na dư  thu được 7,168 lít H2 (đktc).

Phần 3 tác dụng với AgNO3 dư trong NH3 đun nóng thu được m  gam Ag.

Biết hiệu suất phản ứng oxi hoá ancol là 75%.

Giá trị của m là :

  1. 86,4. B. 77,76. C. 120,96. D. 43,20.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1  THPT Sào Nam  Quảng Nam, năm 2015)

Câu 9: Oxi hóa 4,16 gam ancol đơn chức X bằng O2 (xúc tác thích hợp) thu được 7,36 gam hỗn hợp sản phẩm Y gồm ancol dư, anđehit, axit và nước. Cho Y tác dụng với Na dư thu được 2,464 lít H2 ở (đktc). Mặt khác, cho Y tác dụng với dung dịch AgNO3 dư trong NH3 dư đun nóng, đến phản ứng hoàn toàn thu được m gam Ag. Giá trị của m là:

  1. 8,64. B. 56,16. C. 28,08. D. 19.44.
  Chương 2 Sóng Cơ Chuyên đề ôn thi đại học

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2  THPT Đặng Thúc Hứa  Nghệ An, năm 2015)

Câu 10: Chia 20,8 gam hỗn hợp gồm hai anđehit đơn chức là đồng đẳng kế tiếp thành hai phần bằng nhau:

– Phần một tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng, thu được 108 gam Ag.

– Phần hai tác dụng hoàn toàn với H2 dư (xúc tác Ni, t), thu được hỗn hợp X gồm hai ancol Y và Z (MY < MZ). Đun nóng X với H2SO4 đặc ở 140C, thu được 4,52 gam hỗn hợp ba ete. Biết hiệu suất phản ứng tạo ete của Y bằng 50%.

Hiệu suất phản ứng tạo ete của Z bằng

 

Link tải :

https://drive.google.com/u/0/uc?id=1AgJXzhvFgCNt5q55YVcDbWdxjzOa-03N&export=download

You cannot copy content of this page