Tài liệu bồi dưỡng HSG dao động sóng cơ FULL lời giải chi tiết

ÔN TẬP CHƯƠNG SÓNG CƠ

 

Bài 1

Hai mũi nhọn S1, S2 ban đầu cách nhau 8cm gắn ở đầu một cần rung có tần số f = 100Hz, được đặt chạm nhẹ vào mặt nước. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là v = 0,8 m/s.

a/ Gõ nhẹ cần rung cho hai điểm S1, S2 dao động theo phương thẳng đứng với phương trình dạng  u = A.cos2πft. Viết phương trình dao động của điểm M1 cách đều  S1, S2 một khoảng d = 8cm.

b/ Tìm trên đường trung trực của S1, S2 điểm M2 gần M1 nhất và dao động cùng pha với M1.

c/ Cố định tần số rung, thay đổi khoảng cách S1S2. Để lại quan sát được hiện tượng giao thoa ổn định trên mặt nước, phải tăng khoảng cách S1S2 một đoạn ít nhất bằng bao nhiêu ? Với khoảng cách ấy thì giữa S1, S2 có bao nhiêu điểm có biên độ cực đại. Coi rằng khi có giao thoa ổn định thì hai điểm S1S2 là hai điểm có biên độ cực tiểu.  

 

Bai 2:

Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn kết hợp

S1, S2 cách nhau 8cm dao động cùng pha với tần số f = 20Hz. Tại điểm M trên mặt nước cách S1, S2 lần lượt những khoảng d1 = 25cm, d2 = 20,5cm dao động với biên độ cực đại, giữa M và đường trung trực của AB có hai dãy cực đại khác.

 1. Tính tốc độ truyền sóng trên mặt nước.

b.Tìm số điểm dao động cực đại trên đoạn

c.Tìm số điểm dao động cực tiểu trên đoạn

 1. N là một điểm thuộc đường trung trực của đoạn thẳng S1S2 dao động ngược pha với hai nguồn. Tìm khoảng cách nhỏ nhất từ N đến đoạn thẳng nối S1S2.

 

Bài 3:

Trên mặt nước có hai nguồn phát sóng kết hợp là nguồn điểm A và B dao động theo phương trình: . Coi biên độ sóng không đổi. Người ta đo được khoảng cách giữa 2 điểm đứng yên liên tiếp trên đoạn AB là  Khoảng cách giữa hai nguồn A, B là

 1. Tính tốc độ sóng.
 2. Tính số điểm đứng yên trên đoạn AB.
 3. Hai điểm M1và M2 trên đoạn AB cách trung điểm H của AB những đoạn lần lượt là  và  Tại thời điểm t1 vận tốc của M1 có giá trị đại số là  Tính giá trị đại số của vận tốc của M2 tại thời điểm t1.
 4. Tính số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn AB cùng pha với nguồn

 

Bai 4:Có hai nguồn dao động kết hợp S1 và S2 trên mặt nước cách nhau 8cm có phương trình dao động lần lượt là us1 = 2cos(10pt – ) (mm) và us2 = 2cos(10pt + ) (mm). Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 10cm/s. Xem biên độ của sóng không đổi trong quá trình truyền đi.

 1. Viết phương trình dao động của điểm M trên mặt nước cách S1khoảng S1M=10cm  và S2 khoảng S2M =  6cm.
 2. Xác định số đường dao động cực đại đi qua S1S2và S2M.
 3. Xác định điểm dao động cực đại trên S2M gần S2nhất.

 

Bai 5: Hai nguồn phát sóng kết hợp A, B trên mặt thoáng của một chất lỏng dao động theo phương trình . Coi biên độ sóng không giảm theo khoảng cách,  tốc độ sóng . Khoảng cách giữa hai nguồn .

 1. Tính số điểm đứng yên và số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn AB.
 2. H là trung điểm của AB, điểm đứng yên trên đoạn AB gần H nhất và xa H nhất cách H một đoạn bằng bao nhiêu ?
 3. Hai điểm  cùng nằm trên một elip nhận A,B làm tiêu điểm có  và . Tại thời điểm t1 nào đó, li độ của M1 là 2(mm), tính li độ của M2 tại thời điểm đó.

 

Câu 6: Trên mặt nước có hai nguồn sóng kết hợp A, B dao động cùng pha, cùng tần số   f = 20 Hz. A và B cách nhau 8 cm. Tại điểm M trên mặt nước cách A và B lần lượt là    d1 = 20,5 cm và d2 = 25,0 cm sóng có biên độ cực đại. Biết giữa M và đường trung trực của AB có hai vân cực đại khác.

 1. Tính tốc độ truyền sóng trên mặt nước.
 2. Tìm số điểm dao động có biên độ cực đại trên đoạn AB.

 

Bài 7:Hai nguồn sóng kết hợp S1 và S2 cách nhau 2m dao động điều hòa cùng pha, phát ra hai sóng có bước sóng 1m. Một điểm A nằm ở khoảng cách l kể từ S1 và AS1^S1S2 .

a)Tính giá trị cực đại của l để tại A có được cực đại của giao thoa.

b)Tính giá trị của l để tại A có được cực tiểu của giao thoa.

 

Bai 8:

1) Hai chiếc loa A và B được nối với ngõ ra của một máy phát dao động điện có tần số f=680Hz. Khoảng cách giữa hai loa là 4m như hình 3. Khi đó biên độ dao động tại trung điểm C của đoạn AB đạt cực đại và bằng a. Biên độ dao động tại các điểm D và E là bao nhiêu nếu CD=6,25cm và CE=12,5cm? Các biên độ đó sẽ bằng bao nhiêu nếu một trong hai loa được mắc đảo cực cho nhau?

 

Bài 9. Trên mặt nước có hai nguồn phát sóng kết hợp A, B dao động theo phương trình:  và . Coi biên độ sóng không đổi, tốc độ sóng là 60 cm/s.

 1. a)Viết phương trình sóng tổng hợp tại điểm M cách A, B những đoạn là:  MA = 11cm; MB = 14 cm.
 2. b)Cho AB = 20 cm. Hai điểm C, D trên mặt nước mà ABCD là hình chữ nhật với AD = 15 cm. Tính số điểm dao động với biên độ cực đại đoạn AB và trên đoạn AC.
 3. c)Hai điểm M1 và M2trên đoạn AB cách A những đoạn 12cm và 14cm. Tại một thời điểm nào đó vận tốc của M1 có giá trị đại số là . Xác định giá trị đại số của vận tốc của M2 lúc đó .

 

Bài 10:

Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn kết hợp S1, S2 cách nhau 8cm dao động cùng pha với tần số f = 20Hz. Tại điểm M trên mặt nước cách S1, S2 lần lượt những khoảng d1 = 25cm, d2 = 20,5cm dao động với biên độ cực đại, giữa M và đường trung trực của AB có hai dãy cực đại khác.

 1. Tính tốc độ truyền sóng trên mặt nước.
 2. N là một điểm thuộc đường trung trực của đoạn thẳng S1S2 dao động ngược pha với hai nguồn. Tìm khoảng cách nhỏ nhất từ N đến đoạn thẳng nối S1S2.
 3. Điểm C cách S1 khoảng L thỏa mãn CS1 vuông góc với S1S2. Tính giá trị cực đại của L để điểm C dao động với biên độ cực đại.

 

Bài 11:

Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 20cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = 2cos40pt và uB = – 2cos(40pt ) (uA và uB tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 30 cm/s. Xét hình vuông AMNB thuộc mặt thoáng chất lỏng. X¸c ®Þnh số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn MN vµ BM?

Bai 12: Hai nguồn sóng trên mặt nước S1, S2 cách nhau

30 cm có biểu thức  Biết vận tốc truyền sóng

v = 40 cm/s. Chỉ xét các điểm trên mặt nước.

 

Link tải về : https://drive.google.com/file/d/1eR0wbc0iyaPnHyhFGO5WnXjOLDHlLJh6/view

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *